Museumssamfundet og det transnationale krydsfelt mellem kulturarv og væbnet konflikt

Københavns Universitet (KU)

Ph.d. & forskning
Storkøbenhavn

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS), Det humanistiske Fakultet, Københavns Universitet indkalder ansøgninger til et 3-årigt ph.d.-stipendie med ansættelse pr. 1. 9. 2019 eller senere.

Gennem et samarbejde med Københavns Universitet ønsker Nationalmuseet at undersøge, hvordan udviklingen af kulturværdiers rolle i væbnede konflikter i det 21.århundrede har skabt ny politik og praksis i museumsverden. Kulturværdier forbindes i stigende grad med spørgsmål om international sikkerhed. Som et resultat af dette beskæftiger kultursektoren sig i stigende grad med sikkerhedsrelaterede spørgsmål, og det internationale museumssamfund er kommet til at spille en betydelig rolle i forhold til at iværksætte, koordinere og implementere initiativer til beskyttelse og bevaring af kulturværdier i forbindelse med væbnede konflikter. Dette spænder fra beskyttelse mod direkte ødelæggelse fra terrororganisationer (ISIS, Al-Shabab og Taliban) over problemer med plyndring og illegal handel med kulturværdier som terrorfinansiering til mere strategiske indsatser i forhold til at anvende kultur og kulturværdier som et redskab for at skabe resiliens i postkonfliktlande. Således spiller museer og museumsfagfolk en voksende rolle som primære eller assisterende aktører i konfliktramte lande for at bl.a. at sikre arkæologiske områder, historiske bygninger, nationale samlinger, træne og rådgive militære styrker, assistere med militær måludpegning, mv. Alt i alt ser man således fremvæksten af nye politikker og praksisser i museumsverdenen, udløst af kulturværdiers ændrede rolle i væbnede konflikter. Museer er blevet trukket ind i arbejdsområder, der normalt falder under det forsvars-, samfundsmæssige- og udenrigspolitiske domæne. Dette har ført til nye former for samarbejder, kompetencer og netværk – og derfor en ny rolle for museer og museumsansatte.

Denne udvikling er dog ikke gnidningsfri. Museumsverdenen arbejder primært med fokus på indsamling, bevaring, registrering, formidling og forskning, mens forsvar og udenrigspolitik typisk anlægger et mere strategisk perspektiv hvor kulturværdier ofte ses som et middel til at nå sikkerhedspolitiske eller militære mål.

Med udgangspunkt i denne problematik ønskes der en undersøgelse af hvad denne voksende “sikkerhedsliggørelse” af kulturværdier betyder for museumssamfundet? Hvilke nye politikker og praksisser udvikles der i museumsverdenen? Hvad er konsekvenserne af dette på længere sigt for museers rolle i samfundet?

Projektet vil have til huse på Nationalmuseet. Foruden samarbejde med Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) og Ph.d.-skolen på Det humanistiske Fakultet, er projektet nyttet til Nordisk Center for Kulturværdier og Væbnet Konflikt, som en del af en større proces i forhold til at konsolidere et nordisk center of excellence på området. Projektets internationale fokus vil betyde udvidelse af Nationalmuseets internationale forskningssamarbejde både institutionelt og tematisk. Projektet vil ud over sit tematiske fokus bidrage til de mere generelle debatter om museumsverdens rolle i samfundet

ToRS beskæftiger sig med sprog, kultur, religion og samfund, primært i verden uden for Vesteuropa og USA. Tværkulturelle kompetencer og viden om verdens mangfoldighed er af afgørende betydning i den globaliserede verden – politisk, økonomisk og kulturelt. Yderligere information om instituttets forskningsprofil og ph.d-program kan fås hos professor og phd-koordinator Catharina Raudvere, e-mail: raudvere@hum.ku.dk.

I bedømmelsen af ansøgers kvalifikationer til stipendiet indgår såvel ansøgers uddannelse som faglige forudsætninger i øvrigt, så som eksamenskvotient, specialekarakter, publicerede arbejder og/eller andre akademiske aktiviteter i henhold til curriculum vitæ herunder længden af studietiden, særligt på kandidatdelen.

Derudover bedømmes ph.d.-projektet og tidplanen med henblik på originalitet, teori og metode, faglig relevans og gennemførlighed inden for bekendtgørelsens tidsramme på 36 måneder.

Kvalifikationskrav
Bemærk at ansøgninger, der falder uden for de forskningsfaglige områder eller som ikke overholder formalia (læs mere nedenfor i de to afsnit ’Adgangskrav’ og ’Krav til ansøgning’), ikke vil blive taget i betragtning til stipendierne.

Adgangskrav
Forudsætningen for at ansøge om et stipendie er, at ansøger har en relevant toårig kandidatgrad (120 ECTS) eller tilsvarende.

Ansøger skal på ansøgningstidspunktet have afleveret sit speciale, således at mindst en forhåndsgodkendelse af specialet kan vedlægges ansøgningen.

Ansøgere med en ikke-dansk kandidatgrad vil få deres grad vurderet af Uddannelses- og Forskningsministeriet for at fastlægge, om ansøgerens uddannelse svarer til en dansk kandidatgrad. Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriet hjemmeside: https://ufm.dk/

Ansøgere skal herudover beherske engelsk på højt niveau og skal kunne tale og skrive akademisk engelsk flydende. Ph.d.-administrationen kan anmode ansøgere om at dokumentere deres engelskfærdigheder på ethvert tidspunkt i rekrutteringsprocessen, hvis det skønnes nødvendigt.

Krav til ansøgning

CV
Med ansøgningen skal uploades et CV inklusiv en eventuel publikationsliste.

Tilsagn
Tilsagn kan uploades med ansøgningen. Fx tilsagn om adgang til særlige arkiver, tilsagn om studieophold ved et udenlandsk universitet eller lignende.

Anbefalinger og publikationer
Anbefalinger, publikationer, specialer, følgebreve og lignende må IKKE uploades eller fremsendes.

Projektbeskrivelse
Ansøgningen skal indeholde en udførlig projektbeskrivelse, der rummer de overordnede målsætninger, overvejelser over projektets metode og design samt en tidsplan.

Bemærk: Projektforslaget må ikke må overstige 12.000 anslag (inklusive studieplan, titel, tegnsætning, figurer, fodnoter og henvisninger, men eksklusive litteraturliste/bibliografi). Dette er et ufravigeligt krav. Hvis omfangskravet overskrides vil ansøgningen ikke blive taget i betragtning. Angiv venligst antal anvendte tegn øverst (til venstre/højre) i projektforslaget og upload venligst projektbeskrivelsen i et redigerbart format.

Eventuelle dele af projektbeskrivelsen, som anføres i ansøgningens øvrige dokumenter tages ikke i betragtning i bedømmelsen.

Du kan læse vores vejledning og gode råd vedrørende projektbeskrivelser via dette link: http://phd.hum.ku.dk/blivph.d./hvordan/adgangskrav/projektbeskrivelsesvejledning

Eksamensdokumentation

Ansøger skal uploade følgende eksamensdokumentation på ansøgningen:

  • En kopi af bevis for kandidateksamen eller anden tilsvarende eksamen (såfremt bevis for kandidateksamen endnu ikke foreligger, skal der uploades en forhåndsgodkendelse af specialet)
  • En kopi af kandidat karakterudskrift
  • En kopi af bachelorbevis
  • En kopi af bachelor karakterudskrift

I tilfælde af, at du har en grad fra et udenlandsk universitet, der ikke er et engelsk- eller skandinavisksproget universitet, skal dit kandidatbevis og/eller dine eksamensudskrifter oversættes til et af følgende sprog: engelsk, fransk, spansk, tysk, dansk, norsk eller svensk.

Du kan læse om vores adgangskrav og krav til ansøgning på vores hjemmeside: http://phd.hum.ku.dk/blivph.d./hvordan/adgangskrav/

Vejleder
Der skal med ansøgningen vedlægges tilsagn om vejledning fra en lektor eller professor inden for det relevante forskningsområde på instituttet. Ansøgeren er forpligtet til selv at tage direkte kontakt med den potentielle vejleder.

Rekrutteringsprocessen
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættende leder hvilke ansøgere, der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter prodekanen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgene i forhold til den konkrete stilling.

De udvalgte ansøgere orienteres om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Udvalgte ansøgere vil herefter blive inviteret til en jobsamtale. Bemærk venligst, at en positiv bedømmelse ikke nødvendigvis udløser en samtale.

Se venligst Københavns Universitets hjemmeside for yderligere information vedrørende ansøgningsprocessen: http://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/rekrutteringsproces/

Indskrivning
Det er en forudsætning for ansættelsen, at de udvalgte kandidater indskrives ved Det Humanistiske Fakultets ph.d.-skole ved Københavns Universitet.

Som indskrevet ph.d.-studerende ved det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet, vil man modtage vejledning i et omfang på ca. 180 timer fordelt over seks semestre. Endvidere skal man deltage i kurser i et omfang af ca. 30 ECTS. Ph.d.-uddannelsen afsluttes med en ph.d.-afhandling og et offentligt forsvar. Du kan læse mere om ph.d.-uddannelsens opbygning via dette link: http://phd.hum.ku.dk/blivph.d./nyphd/

Læs mere om Ph.d.-skolen via dette link: http://phd.hum.ku.dk/

Ansættelsesforhold
Ansættelse som ph.d.-stipendiat sker i henhold til overenskomstaftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation Ansættelse som ph.d.-stipendiat indebærer i følge overenskomsten, at ph.d.-stipendiater har pligt til - uden yderligere løn - at udføre pålagte arbejdsopgaver i et omfang, der ved ansættelse i 3 år svarer til i alt 840 arbejdstimer. Arbejdsopgaverne vil primært bestå af undervisning, formidling, forskning eller andre faglige opgaver.”

For yderligere oplysninger om ansættelsesvilkår henvises der til overenskomstaftalen. Læs mere her: http://phd.hum.ku.dk/blivph.d./nyphd/ansat/

Bemærk venligst, at det som udgangspunkt er en forudsætning for ansættelse, at ansøger ikke i forvejen har en ph.d.-grad.

Kontakt
Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ph.d.-administrationen ved HR Søndre City, Københavns Universitet via denne e-mail: phd@hrsc.ku.dk.

Alle interesserede opfordres til at søge, uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Ansøgninger skal være ph.d.-administrationen i hænde senest mandag den 1. juli 2019 kl. 23.59 via det elektroniske ansøgningssystem.

Du kan ændre i din indsendte ansøgning helt frem til ansøgningsfristen udløber. Der kan ikke indsendes bilag eller rettes/ændres i ansøgningen efter denne frist.

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info
Ansøgningsfrist: 01-07-2019

Ansættelsesdato: 01-09-2019

Afdeling/Sted: Institut for Tværkulturelle og Reginale Studier


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 01.07.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ph.d. & forskning
Storkøbenhavn
Humaniora
Samfundsvidenskab
Sprog, Media & Kommunikation
Forskning & Udvikling
Human Resources
Kunst & Kultur
Politik & Samfund
UndervisningKøbenhavns Universitet (KU) - hurtigt overblik


Københavns Universitet (KU)
Københavns Universitet (KU)
Københavns Universitets mål er at drive forskning af højeste kvalitet, at tilbyde forskningsbaseret uddannelse til det højeste akademiske niveau, og at formidle ny og klassisk viden til såvel videnskabelige miljøer som til det omgivende samfund.

Placering
Nørregade 10
1165 København K
Logo: Københavns Universitet (KU)
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
https://www.coursera.org/ucph

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.ku.dk


Københavns Universitet (KU) i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1338282/