Ledende overlæge, Neurologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital

Region Sjælland

Fuldtidsjob
Østjylland (Aarhus)
Østsjælland

Ledende overlæge til Neurologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital

Neurologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital
Neurologisk Afdeling søger en visionær, dialogorienteret og samarbejdsstærk ledende overlæge, der kan videreføre og fortsat nytænke den rejse gennem store forandringer, som afdelingen er på. Gennem de seneste år har afdelingen således udviklet sig til et markant fyrtårn inden for det neurologiske område – både fagligt, forskningsmæssigt og organisatorisk.

Neurologisk Afdeling er kendetegnet ved at rumme alle subspecialer i neurologien, og vi har regionsfunktioner i alle subspecialer. Det har været en bevidst strategi for afdelingsledelsen at understøtte udvikling af specialfunktioner, under samtidig opretholdelse af bredde, fælles funktioner og ansvar, som alle subspecialer tager del i. Derfor er den nuværende og fortsatte strategi, at vi arbejder med subspeciale-teams i ambulatoriet, men ikke med skarpt opdelte klinikker.

Vi lægger vægt på det gode patientforløb, høj faglig kvalitet og et godt arbejdsmiljø. Vi er stærkt optaget af videreudvikling af afdelingen til en fuld universitær centerfunktion på vej mod det nye universitetshospital i Køge.

Vi søger en tydelig leder, som i et makkerskab med den ledende oversygeplejerske, ser fag, ledelse og organisation som et fælles mål, der skal formidles og ledes i faglige fællesskaber – både i afdelingen, på universitetshospitalet og med øvrige eksterne samarbejdspartnere. Jeres opgave bliver også at sikre, at Neurologisk Afdeling fortsat har en sund økonomi, er en attraktiv arbejdsplads og en velfungerende afdeling for patienter og pårørende.

Som leder skal du være synlig og udfylde en lederrolle, hvor opgaven fortsat er at videreføre og udvikle en god kultur i afdelingen. En kultur som er præget af tillid og åbenhed, højt fagligt niveau, stolthed og nytænkning.

Den ledende overlæge har sammen med de specialeansvarlige overlæger og afdelingens øvrige overlæger, ansvar for den lægefaglige udvikling i subspecialerne. Den ledende overlæge har et særligt ansvar for at sikre bredde, robusthed og forståelse mellem subspecialerne, så alle arbejder som ét hold for at sikre den bedste samlede kvalitet i udredning og behandling af de neurologiske patienter.

En af de nært forestående faglige udviklingsopgaver vil være at implementere de nye udvidede kriterier for trombolyse og trombektomi. Dette vil ske i et tæt samarbejde med ledelsen på Neurovaskulært Center og andre relevante samarbejdspartnere.

Den kliniske drift tilrettelægges i tæt samarbejde med den ledende oversygeplejerske og den ledende lægesekretær. Som leder har du fokus på at skabe fællesskab som grundlag for løsningen af hverdagens opgaver og dermed inddragelse af de fire afsnitsledelser inden for neurofysiologi, demens, apopleksi og akut neurologi.

Gennem de seneste år er vi i afdelingen blevet særligt opmærksomme på, at vores styrke i ledelse ligger i, at vi har stor respekt for hinandens faglighed. Vi er aktive på at involvere tværfagligheden i udredning og behandling af den neurologiske patient. Det er en naturlig del af hverdagen, at de 8 forskellige faggrupper gør brug hinandens fagprofessionelle viden for at sikre, at patienten til stadighed får en professionel modtagelse, udredning, behandling og pleje.

Vi har en høj faglig stolthed og kvalitetskultur, hvor arbejdsgange, diagnostik, UTH og sundhedsfaglige IT tiltag etc. bliver diskuteret på tværs af faggrupper, og der bliver stillet spørgsmål ved, hvordan man gør tingene, med henblik på til stadighed at forbedre.

Som ledende overlæge bliver du en del af dette fagligt inspirerende miljø, hvor initiativer får lov at gro. Vi arbejder målrettet med at skabe en høj faglig standard og de bedste rammer for patienten. Vores motivation er, at vi gerne vil gøres vores arbejdsplads unik inden for specialet neurologi.

Neurologisk Afdeling
Neurologisk Afdeling leverer neurologiske ydelser for hele Region Sjælland. Befolkningsunderlaget er ca. 820.000 borgere. Afdelingen varetager alle de specialiserede neurologiske funktioner i Region Sjælland henhold til specialeplanen.

Afdelingen yder årligt (2018) i alt 6500 indlæggelser, 16500 ambulante besøg, og 5500 neurofysiologiske undersøgelser. Driftsbudgettet er ca. 120 mio. kr.

Samlet tæller afdelingen ca. 220 medarbejdere fordelt på 8 faggrupper.

Afdelingen består af

 • To sengeafsnit med i alt 59 senge
 • Neurologisk ambulatorium med behandler-afsnit, og specialklinikker for epilepsi, multipel sklerose, bevægeforstyrrelser, botulinumtoksin behandling, neuromuskulære- og cerebrovaskulære sygdomme
 • Regionalt Videnscenter for Demens
 • Klinisk Forsknings Enhed
 • Tværfaglige støttefunktioner bestående af neuropsykologer, talepædagoger og socialrådgiver
 • Neurofysiologisk Center

Neurologisk Afdelings lægestab og vagtbemanding
Der er 24 fuldtidsansatte speciallæger, heraf 3 speciallæger i klinisk neurofysiologi samt 1 speciallæge i intern medicin/geriatri. Herudover tæller afdelingens lægelige stab 20 yngre læger, aktuelt 1 afdelingslæge, 8 hoveduddannelseslæger, 9 introduktionslæger, 1-4 psykiatri sideuddannelsesstillinger, 2 KBU reservelæge stillinger samt 2 uklassificerede yngre lægestillinger.

Overlæger, afdelingslæger indgår i vagtfunktion i enten 15-skiftet trombolysevagt eller 10-skiftet bagvagt, samt weekendstuegang ca. hver 10. weekend på det akutte neurologiske sengeafsnit.

Alle speciallæger i afdelingen har ugentlig afsat tid til administration, idet vi lægger vægt på, at overlægerne varetager tværgående organisatoriske, uddannelsesmæssige og ledelsesmæssige opgaver.

Forskning – Kliniske Forsknings Enhed (KFE)
Den ledende overlæge er sammen med afdelingens kliniske professor og senior forskere med til at motivere og tage initiativ til forskning i alle faggrupper. Afdelingen er tværfagligt forskningsaktiv og i speciallægegruppen er 1 professor og 1 klinisk forskningslektor. Der er for nuværende 7 kliniske assistenter i PhD forløb (1 sygeplejerske, 1 fysioterapeut og 5 læger). Herudover er der en sygeplejefaglig adjunkt i delt ansættelse med Aarhus Universitet, en post doc. cand scient i humanfysiologi, en lægefaglig post doc og en projektkoordinator inden for neurofysiologi.

Uddannelse
Uddannelse er et flagskib for afdelingen, og alle speciallæger forventes aktivt at tage del i uddannelsesfunktioner monofagligt (læger og medicinstuderende) såvel som tværfagligt. Afdelingen har 5 kliniske lektorater, samt en uddannelsesansvarlig overlæge og uddannelsesansvarlige inden for andre faggrupper.
I forbindelse med den forestående etablering af Kandidatuddannelsen i Medicin i Region Sjælland vil der være opgaver for den tiltrædende ledende overlæge og Neurologisk Afdelings kliniske lektorer.

Dine kvalifikationer
Vi søger en erfaren speciallæge i Neurologi, gerne med relevant lederuddannelse. Vi forventer at du har erfaring med ledelse. Sammen med den ledende oversygeplejerske skal du sikre:

 • Effektiv drift gennem optimal kapacitets- og ressourceudnyttelse
 • En tydelig og visionær strategi for at udvikle afdelingen til at indgå i fremtidens Region Sjællands Universitetshospital
 • At afdelingen fremmer og bevarer et skarpt fokus på høj faglighed i behandlingen
 • Klar ambition om at levere en indiskutabel høj kvalitet såvel inden for afdelingens egne rammer som i de tværgående patientforløb

Dine personlige egenskaber:

 • En respekterende, synlig og involverende ledelsesstil samt evne til at koordinere og træffe de nødvendige beslutninger
 • Veludviklede kommunikative evner og samarbejdsevner og meget gerne med et humoristisk twist
 • Kan skabe struktur og igangsættelse af forandringstiltag og implementering af disse
 • Er analytisk anlagt
 • Arbejder systematisk og kan skabe overblik over komplekse områder/sager
 • Er beslutningsdygtig, har naturlig gennemslagskraft og formidler med klare budskaber på flere niveauer i organisationen
 • Har flair for at få hverdagen til at fungere tværfagligt og på tværs af afsnit/afdelinger
 • Er synlig og nærværende
 • Evner at inddrage viden og kompetencer fra organisationens ressourcepersoner
 • Prioriterer et godt læringsmiljø for medarbejdere og uddannelsessøgende med fokus på kompetenceudvikling, fastholdelse og trivsel

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst for lægelige chefer. Et vist mål af klinisk aktivitet vil være i tråd med afdelingens ledelsesfilosofi, men kan aftales nærmere.

Ansøger skal have været ansat som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det pågældende speciale eller fagområde i en samlet periode på minimum 5 år, efter opnået speciallægeanerkendelse. Direktionen i Region Sjælland kan i særlige tilfælde give dispensation for ansøgere med mindre end 5 års erfaring.

Ansøgningsfrist
Fredag den 11. oktober 2019. Der forventes afholdt samtaler den 23. oktober 2019.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende oversygeplejerske Birgitte Mortensen eller lægefaglig vicedirektør Jesper Gyllenborg.

Sjællands Universitetshospital.
Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden.

Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

I de kommende år vil en række funktioner flytte fra Roskilde til de nye bygninger i Køge. Sjællands Universitetshospital, Roskilde bliver således omdannet til et specialsygehus, der tilbyder ambulante, smidige og effektive patientforløb til lokalområdets borgere. Sjællands Universitetshospital, Roskilde skal være en stærk spiller i forhold til at udvikle og teste nye former for organisering, teknologi og telemedicin i tæt samarbejde med blandt andet uddannelsesinstitutioner, virksomheder, patienter og kommuner.

Inddragelse af repræsentanter fra patientforum
Som led i strategien inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på:
http://www.regionsjaelland.dk/suh

Læs mere om byggeprojektet i Køge

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de 7 lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de 7 lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013

http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/05maj/De7laegeroller2udg.pdf

Du kan læse mere om rollemodellen (De syv lægeroller) her: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/Nyheder/2013/Det%20danske%20syn%20på%20lægerollerne

Ansøgningsfrist: 11. October 2019

Sjællands Universitetshospital, Roskilde


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 11.10.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Østjylland (Aarhus)
Østsjælland
Administration
Medicinal & Sundhed
Organisation & Ledelse
Administration
Forskning & Udvikling
Human Resources
IT - Software
Konstruktion & Beregning
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
UndervisningRegion Sjælland - hurtigt overblik


Region Sjælland
Region Sjælland
Region Sjællands slogan er "Vi er til for dig". Med det sætter vi fokus på den opgave, vi er sat i verden for at løse som offentlig servicevirksomhed. Målet er at skabe en tydelig rød tråd i den service og kvalitet, Region Sjælland gerne vil stå for. På den måde bliver det klart, hvad du kan forvente som borger, patient eller samarbejdspartner, når du er i kontakt med os.

Placering
Alleen 15
4180 Sorø
Logo: Region Sjælland
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsjaelland.dk


Region Sjælland i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1381569/