Pæda­gog­med­hjæl­per til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger - SdU

Fuldtidsjob
Sønderjylland
Udlandet (øvrige)

Pæda­gog­med­hjæl­per til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus
SdU søger en pæda­gog­med­hjæl­per med 25 ugent­lige timer til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være sna­rest muligt. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di. Stil­lin­gen er tids­be­græn­set til den 30. juni 2020.

Slesvig Børne- og Ung­doms­hus er en inte­gre­ret dag­sin­sti­tu­tion med en fri­tids­hjems- og en klu­baf­de­ling. Vi er nor­me­ret til 90 børn i fri­tids­af­de­lin­gen og har 55 unge i klub­ben. Insti­tu­tio­nen ligger i den nord­lige del af Slesvig og har skole og bør­ne­have i nabo­la­get. Vores hus er for­holds­vis nyt og opbyg­get med store lyse rum, der giver rig mulig­hed for kre­a­ti­vi­tet og udfol­delse. Vi har en hyg­ge­lig lege­plads med gynger og bål­plads og nytter des­u­den sko­lens sport­s­plads og loka­li­te­ter til bl.a. lek­tie­læs­ning og leg i gym­na­stiksa­lene. Vi råder over to busser og bruger dem gerne til at komme ud i natu­ren og på tur med.

Vort hus er funk­tions­op­delt og bør­nene bevæ­ger sig frit i huset og kan tage imod de akti­vi­te­ter, vi til­by­der. Vi leder efter en person, der er enga­ge­ret, flek­si­bel, udad­vendt og som ser glæden ved at arbejde med børn. Stil­lin­gens timer vil ligge inden­for fri­tids­hjem­mets åbnings­tid.

Vi ønsker, at du

  • har et posi­tivt livs­syn
  • er rum­me­lig og i stand til at skabe trygge rammer
  • kan skabe og ved­li­ge­holde en pro­fes­sio­nel rela­tion til for­æl­dre, skole og kol­le­gaer
  • kan indgå i et kol­le­ga­team
  • kan se mulig­he­der frem for begræns­nin­ger

Vi er en posi­tiv per­so­na­le­gruppe, der vil glæde sig til at kunne arbejde sammen med dig. Vi vægter per­son­lige kom­pe­ten­cer højt og ser frem til, at høre hvad du bræn­der for.

Bliver du nys­ger­rig og vil gerne høre mere, så kon­takt os eller kom forbi!

Oplys­ning omkring husets struk­tur og arbejds­for­hold kan ind­hen­tes hos lede­ren Lene Thom­sen-Bradtke eller sous­chef Sabrina Vagt på tlf. 04621–96750.

Ansøg­ning med rele­vant doku­men­ta­tion stiles til:
Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger, Nor­der­str. 76, 24939 Flens­burg eller mail: job@sdu.de.

Ansøg­nings­frist: tors­dag den 30. januar 2020.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 30.01.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Sønderjylland
Udlandet (øvrige)
Ingen angivet
Ingen angivetSydslesvigs danske Ungdomsforeninger - SdU - hurtigt overblik


Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger - SdU
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger - SdU
SdU er paraplyorganisation for de danske idræts- og ungdomsforeninger i Sydslesvig med ialt ca. 12.000 medlemmer. 59 foreninger og tre landsdelsorganisationer med omkring 30 grupper er tilsluttet SdU.

Placering
Norderstr. 76
24939 Flensburg
Logo: Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger - SdU
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Wikipedia

Vi har en beskrivelse på Wikipedia - læs det her.

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

https://www.sdu.de/


Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger - SdU i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1451479/