Få opslag som dette inden alle andre

Kliniske lektorater, subsidiært kliniske undervisningslektorater

Københavns Universitet (KU)Opslag af kliniske lektorater, subsidiært kliniske undervisningslektorater
Ved Institut for Klinisk Medicin opslås nedenfor anførte 5-årige stillinger som klinisk lektor, subsidiært klinisk undervisningslektor, til besættelse i perioden 1. februar 2021 til 31. januar 2026. Enkelte ansættelser kan have en kortere ansættelsesperiode.

En klinisk lektorstilling er en deltidsstilling med henblik på varetagelse af kvalificerede undervisningsopgaver, herunder eksamen for medicinstuderende ved sygehuse, der varetager undervisning i kliniske fagområder.

Den kliniske lektor skal selvstændigt tilrettelægge og gennemføre undervisning inden for den pågældende afdelings eller enheds speciale og den gældende studieplan. Undervisningen omfatter forelæsninger, klinikker og gennemførelse af eksaminer, vejledning ved forskeruddannelse samt deltagelse i bedømmelsesudvalg ved tildeling af ph.d.- og doktorgrader. Stillingen kan omfatte udviklingen af fagområdet samt andre opgaver. Det forudsættes normalt, at den kliniske lektor udfører forskning.

En klinisk undervisningslektor er en deltidsstilling med henblik på varetagelse af studenterundervisning på klinisk lektorniveau uden samtidigt krav om tilsvarende forskningsaktivitet.

Arbejdsomfang
En 60 timers klinisk lektor/klinisk undervisningslektor, sats A, er forpligtet til at varetage 60 konfrontationstimer årligt (inkl. mundtlig eksamination). Ud over undervisningsopgaverne kan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet pålægge en klinisk lektor/klinisk undervisningslektor, sats A, andre arbejdsopgaver op til 200 timer årligt.

En 30 timers klinisk lektor/klinisk undervisningslektor, sats B, er forpligtet til at varetage 30 konfrontationstimer årligt (inkl. mundtlig eksamination). Ud over undervisningsopgaverne kan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet pålægge en klinisk lektor/klinisk undervisningslektor, sats B, andre arbejdsopgaver op til 100 timer årligt.

En 15 timers klinisk lektor/klinisk undervisningslektor, sats C, er forpligtet til at varetage 15 konfrontationstimer årligt (inkl. mundtlig eksamination). Ud over undervisningsopgaverne kan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet pålægge en klinisk lektor/klinisk undervisningslektor, sats C, andre opgaver op til 50 timer årligt.

For alle tre typer lektorater gælder, at forelæsninger og SAU, som ikke involverer patienter, kan finde sted ved alle KU’s hospitaler efter aftale med institutlederen.

Ændringer i løbet af ansættelsesperioden
Fordelingen af de opslåede kliniske lektorater/undervisningslektorater og indplaceringen er baseret på den nuværende undervisning. Væsentlige ændringer i undervisningen kan betyde, at enkelte lektorater reguleres til en anden type lektorat eller eventuelt bortfalder. Undervisningsbehov og ressourcefordeling vil blive vurderet i forbindelse med hvert semester. Da undervisningsforpligtelsen kan opfyldes som et gennemsnit over 2 år (jf. § 4, stk. 1 i Aftale om kliniske lektorer), kan der for den enkelte kliniske lektor blive tale om en efterregulering.

Bliver der i ansættelsesperioden ved den pågældende afdeling ansat en klinisk forskningslektor, vil det opslåede kliniske lektorat for 30 og 15 timers lektoraters vedkommende kunne bortfalde. Såfremt et 60 timers lektorat er opslået, vil dette kunne blive konverteret til et 30 timers.

Kvalifikationskrav
Ansættelse forudsætter, at vedkommende er ansat som overlæge, afdelingslæge eller 1. reservelæge ved en af de sygehusafdelinger, der varetager undervisningen af lægestuderende i kliniske fag, at den pågældende er speciallæge i det relevante fag og bliver erklæret kvalificeret af en sagkyndig bedømmer eller af et bedømmelsesudvalg, der er udpeget eller nedsat i henhold til § 4, stk. 2 i Bkg. nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.

Kvalifikationskravet for den kliniske lektor i medicin er lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer, dvs. ph.d.-grad eller doktorgrad. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget. Det forudsættes normalt, at den kliniske lektor udfører forskning.

Kvalifikationskravet for den kliniske undervisningslektor i medicin er lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisningsmæssige kvalifikationer på klinisk lektor-niveau samt normalt også, at den pågældende har haft mindst seks års beskæftigelse inden for et, for stillingen, relevant arbejdsområde.

Kvalifikationskrav hos IKM.

Aflønning
Aflønning sker i henhold til Aftale om kliniske lektorer af 29. november 2012 mellem Undervisningsministeriet, Foreningen af Speciallæger og Foreningen af Yngre læger om aflønning mv. af kliniske lektorer ved det lægevidenskabelige studium.

En klinisk lektor/undervisningslektor (sats A) aflønnes med et honorar på kr. 105.028,07 årligt. En klinisk lektor/undervisningslektor (sats B) aflønnes med et årligt honorar på kr. 52.514,03. En klinisk lektor/undervisningslektor (sats C) aflønnes med et årligt honorar på kr. 26.257,02. Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud. Honoraret er pensionsgivende og udgør 17,1 %, hvoraf 1/3 anses for at være den ansattes eget bidrag. Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5 %.

Krav til ansøgningen
Ansøgningen skal indeholde følgende:

 • Motivation for ansøgning
 • CV og publikationsliste, se retningslinjer her
 • Dokumentation for forsknings- og undervisningserfaring,
 • Autorisation for speciallægeanerkendelse
 • Kandidatbevis
 • Støtteerklæring fra afdelingsledelsen,

Ansøgning mv.
Ansøgningen skal sendes via hjemmesiden http://jobportal.ku.dk/, så den er universitetet i hænde senest den 31. august 2020. Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansættelsesprocessen
Ansøgere bliver bedømt i henhold til reglerne i Bkg. nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.

For mere information kan den ordførende professor for fagspecialet kontaktes.
Kontaktoplysninger findes her.

Ledige stillinger fordelt på fagspeciale:
Anæstesiologi

 • Sjællands Universitetshospital – Køge: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C)
 • Slagelse Sygehus: 1 stilling, sats C

Børne- og Ungdomspsykiatri

 • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center – Bispebjerg: 1 stilling, sats C
 • Psykiatrisk Center Glostrup: 1 stilling, sats C
 • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik - Næstved: 1 stilling, sats C

Dermato-venerologi

 • Bispebjerg-Frederiksberg Hospital – Bispebjerg: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C)

Gynækologi og obstetrik

 • Amager-Hvidovre Hospital – Hvidovre: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C)
 • Amager-Hvidovre Hospital – Hvidovre: 2 stillinger, sats C
 • Sjællands Universitetshospital – Roskilde: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C)
 • Sjællands Universitetshospital – Roskilde: 1 stilling, sats C
 • Slagelse Sygehus: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C)

Intern medicin*

 • Amager-Hvidovre Hospital – Glostrup: 1 stilling, sats C
 • Bornholms Hospital: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C)
 • Herlev-Gentofte Hospital – Herlev: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C)
 • Herlev-Gentofte Hospital – Herlev: 3 stillinger, sats C
 • Holbæk Sygehus: 1 stilling, sats C
 • Sjællands Universitetshospital – Køge: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C)
  *Stillingerne kan ansøges af alle interne specialer.

Intern medicin: endokrinologi

 • Amager-Hvidovre Hospital – Hvidovre: 1 stilling, sats C

Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi

 • Amager-Hvidovre Hospital – Hvidovre: 1 stilling, sats C
 • Rigshospitalet – Center for Kræft og Organsygdomme: 1 stilling, sats A (subsidiært 2 stillinger sats B eller 4 stillinger sats C)

Intern medicin: hæmatologi

 • Herlev-Gentofte Hospital – Herlev: 1 stilling, sats C

Intern medicin: infektionsmedicin

 • Nordsjællands Hospital – Hillerød: 1 stilling, sats C

Intern medicin: kardiologi

 • Amager-Hvidovre Hospital – Amager: 1 stilling, sats C
 • Amager-Hvidovre Hospital – Hvidovre: 1 stilling, sats A (subsidiært 2 stillinger sats B eller 4 stillinger sats C)
 • Nordsjællands Hospital – Frederikssund: 1 stilling, sats C
 • Sjællands Universitetshospital – Roskilde: 1 stilling, sats C*
  *Stillingen er tilknyttet Region Sjælland Sporet.

Intern medicin: nefrologi

 • Herlev-Gentofte Hospital – Herlev: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C)

Intern medicin: reumatologi

 • Bispebjerg-Frederiksberg Hospital – Frederiksberg: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C)
 • Rigshospitalet – HovedOrtoCentret: 1 stilling, sats A (subsidiært 2 stillinger sats B eller 4 stillinger sats C)
 • Sjællands Universitetshospital – Køge: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C)

Kirurgi

 • Amager-Hvidovre Hospital – Hvidovre: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C)
 • Bispebjerg-Frederiksberg Hospital – Bispebjerg: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C)
 • Bispebjerg-Frederiksberg Hospital – Bispebjerg: 1 stilling, sats C
 • Bornholms Hospital: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C)
 • Holbæk Sygehus: 1 stilling, sats C
 • Nordsjællands Hospital – Hillerød: 1 stilling, sats C
 • Sjællands Universitetshospital – Køge: 1 stilling, sats C

Neurologi

 • Bispebjerg-Frederiksberg Hospital – Bispebjerg: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C)
 • Bispebjerg-Frederiksberg Hospital – Bispebjerg: 1 stilling, sats C
 • Nordsjællands Hospital – Hillerød: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C)
 • Nordsjællands Hospital – Hillerød: 1 stilling, sats C

Oftalmologi

 • Rigshospitalet – HovedOrtoCentret: 1 stilling, sats C
 • Rigshospitalet – HovedOrtoCentret – Glostrup: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C)

Ortopædisk kirurgi

 • Holbæk Sygehus: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C)
 • Rigshospitalet – HovedOrtoCentret: 2 stillinger, sats C

Patologisk anatomi og cytologi

 • Rigshospitalet - Diagnostisk Center: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C)
 • Rigshospitalet - Diagnostisk Center: 2 stillinger, sats C
 • Sjællands Universitetshospital – Roskilde: 1 stilling, sats C

Psykiatri

 • Psykiatrisk Center Amager: 2 stillinger, sats B (subsidiært 4 stillinger sats C)
 • Psykiatrisk Center Ballerup: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C)
 • Psykiatrisk Center Nordsjælland – Hillerød: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C)
 • Psykiatrien Region Sjælland – Vordingborg: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C)

Pædiatri

 • Amager-Hvidovre Hospital – Hvidovre: 2 stillinger, sats C
 • Sjællands Universitetshospital – Roskilde: 2 stillinger sats B (subsidiært 4 stillinger sats C)
 • Slagelse Sygehus: 1 stilling, sats C

Radiologi

 • Herlev-Gentofte Hospital – Herlev: 2 stillinger, sats C
 • Rigshospitalet – Diagnostisk Center: 2 stillinger, sats C

Urologi

 • Sjællands Universitetshospital – Roskilde: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C)

CAMES*

 • Rigshospitalet – CAMES: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C)
  *Stillingen kan søges uafhængigt af fagsøjletilknytning.

Cand.scient.san

 • Rigshospitalet – Neurocentret: 1 stilling, sats C

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med ca. 7.500 studerende og ca. 3.200 årsværk udgør et inspirerende (internationalt) miljø, hvor forskning og uddannelse er i verdensklasse. Vores mission er at skabe ny viden og erkendelse gennem vores kerneopgaver: Forskning, Uddannelse, Videndeling og Formidling. Med forskningsdiscipliner, der spænder fra molekyle til samfund, bidrager SUND med dygtige kandidater, forskningsresultater og opfindelser til fremtidens sundhed. Se mere på www.sund.ku.dk

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info
Ansøgningsfrist: 31-08-2020

Ansættelsesdato: 01-02-2021

Afdeling/Sted: Institut for Klinisk Medicin

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Københavns Universitet (KU)gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 31.08.2020
Geografiske områder


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Nordsjælland
Storkøbenhavn
Sydsjælland & Øer
Vestsjælland
Øresundsregionen
Østsjælland
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Undervisning & Pædagogik
Arbejdsområde
Forskning & Udvikling
Medicinal & Sundhed
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Københavns Universitet (KU) - hurtigt overblik


Københavns Universitet (KU)
Københavns Universitet (KU)
Københavns Universitets mål er at drive forskning af højeste kvalitet, at tilbyde forskningsbaseret uddannelse til det højeste akademiske niveau, og at formidle ny og klassisk viden til såvel videnskabelige miljøer som til det omgivende samfund.

Placering
Nørregade 10
1165 København K
Logo: Københavns Universitet (KU)
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
https://www.coursera.org/ucph

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.ku.dk


Københavns Universitet (KU) i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/1541845/
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo