Få opslag som dette inden alle andre

Professorater i henholdsvis statskundskab/public policy og sociologi/sociologisk metode på velfærdsområdet

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for VelfærdVIVE inviterer ansøgninger til et antal professorater i henholdsvis statskundskab/public policy og sociologi/sociologisk metode.

Kontakt
Torben Tranæs Forskningsdirektør, ph.d. i økonomi M: 33 48 08 73 ttr@vive.dk

Professoraterne har en central rolle i forhold til at fastholde og videreudvikle et stærkt analyse- og forskningsmiljø med henblik på at frembringe ny forskningsbaseret viden på et højt internationalt niveau om velfærdssamfundets udfordringer og virkemåde, herunder økonomiske, faglige, demokratiske og levekårsmæssige effekter og økonomiske konsekvenser af offentlige indsatser og samspil med andre aktører.

Hvem er vi?
VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd leverer anvendelsesorienteret forskning og forskningsbaseret analyse, som bidrager til videnskabeligt baseret håndtering af det danske velfærdsamfunds udfordringer – både den højt specialiserede viden på enkeltområder, og viden der kan understøtte sammenhængende løsninger på tværs af sektorområder og organisatoriske niveauer.

VIVE besidder ekspertise på levevilkår og indsatser for borgerne inden for de centrale velfærdsområder på tværs af hele styringskæden og i et tværsektorielt perspektiv.

VIVE forholder sig til den kommunale og regionale praksis i mødet med borgeren; til prioriteringer på nationalt, kommunalt og regionalt plan; de statslige styrelsers udmøntning heraf og sammenbindingen af styringsniveauerne både økonomisk, fagligt organisatorisk og politisk.

Hvem søger vi?
Vi søger professorkompetente forskere, der med såvel internationalt udsyn som solid viden om det danske velfærdssamfund kan bidrage signifikant til velfærdsforskningen indenfor henholdsvis statskundskab/public policy og sociologi/sociologiske metoder.

Inden for statskundskab/public policy søger vi forskere med solide spidskompetencer inden for offentlig ledelse og styring på velfærdsområderne.
Inden for sociologi/sociologiske metoder søger vi forskere med stærke kompetencer inden for såvel kvantitative som kvalitative og antropologiske metoder samt solidt kendskab til et eller flere af VIVEs centrale områder på velfærdsfeltet.

Som professor bliver man en del af VIVEs topstillingsgruppe, som spiller en central rolle i at danne, dyrke og formidle samtalen om og praksis inden for velfærdsforskning og -analyse på det højeste faglige niveau.

Ud over professorer består topstillingsgruppen af VIVEs projektchefer, som er øverste stillingskategori i VIVEs analytikerspor. På vegne af VIVE fungerer gruppen samlet set som rollemodel og rådgiver for VIVEs ansatte og som kollegium som strategisk ressource for VIVEs ledelse, herunder i forskningsudvalg, bedømmelsesudvalg, strategiske udviklingsprojekter og til faglig sparring.

VIVEs topstillingsgruppe rummer både forskningsprofessorater, hvor stillingsnumre til faste stillinger tildeles ministerielt, samt tidsbegrænsede MSO-professorater.

Fagligt dækker forskningsprofessorerne tilsammen de mest centrale fagdiscipliner på VIVE: primært sociologi, statskundskab og økonomi. Forskningsprofessorerne er i betydeligt omfang generalister med bredt kendskab til state-of-the-art inden for deres felt, samtidig med at de besidder en væsentlig specialisering inden for et af VIVEs centrale anvendelsesområder. Forskningsprofessorer forventes at kunne rådgive og vejlede kolleger på standardsættende niveau inden for deres felt og besidde stærke henholdsvis kvalitative og kvantitative metodekompetencer.

MSO-professorerne forventes at opdyrke mere emnespecifikke eller tværgående spidskompetencer på højt niveau inden for strategisk centrale tematiske eller metodefaglige områder på VIVE.

Det forventes, at topstillingsgruppen virker bredt ud i 'huset' VIVE, tager organisatorisk ansvar og i særlig grad bidrager til at sikre høj kvalitet af VIVEs vidensproduktion og til, at der til stadighed arbejdes med udvikling af kvaliteten. De spiller en nøglerolle i erhvervelse af det finansielle grundlag for VIVEs forsknings- og analyseproduktion. De forventes også at formidle VIVEs resultater og ekspertise eksternt med autoritet og integritet. Endelig forventes de at spille en nøglerolle som rollemodeller og vejledere for yngre forsknings- og analysemedarbejdere.

Hvad forventer vi?
Vi forventer, at ansøgere:

 • bidrager til og har en særlig forpligtelse til at udvikle det faglige miljø, herunder udvikle og vedligeholde netværk internt såvel som eksternt inden for deres fagområde
 • starter nye analyse- og forskningsprojekter inden for deres fagområde samt søger ekstern finansiering hertil ved at være opsøgende i forhold til fonde, styrelser og andre mulige rekvirenter på området samt at stå i spidsen for skrivning af større tilbud
 • opbygger et stærkt netværk til interessenter og andre forskere på feltet
 • varetager projektledelsen af flere større analyse- og forskningsprojekter
 • deltager aktivt i formidling af analyse- og forskningsresultater til VIVEs interessenter.

Ved vurderingen af ansøgernes faglige kvalifikationer vil der blive lagt vægt på følgende:

 • stærke forskningsmæssige bidrag
 • dybt kendskab til relevante sektorområder i det offentlige og et veludviklet netværk
 • dokumenteret erfaring med hjemtagning af bevillinger og projekter
 • stærke kvalifikationer i forhold til ledelse af flere sideløbende forsknings- og analyseprojekter
 • stærke internationale publiceringer
 • stærke formidlingskompetencer både i forhold til forskersamfundet, interessenter og presse
 • aktuel projektportefølje med forskningsbevillinger.

Hvad tilbyder vi?
VIVE kan tilbyde Danmarks stærkeste velfærdsanalyse- og forskningsmiljøer med vægt på kvalitet, relevans og uvildighed og med stærke traditioner for tværfaglige samarbejder. Vi har mange eksterne samarbejdspartnere på universiteter, i andre forskningsmiljøer i offentlige myndigheder og i konsulentverdenen. Der er rige muligheder for at sparre med dygtige kolleger og få kommentarer til udkast til artikler til videnskabelige tidsskrifter, konferenceoplæg mv. Der er således gode muligheder for løbende faglig udvikling.

Derudover tilbyder vi:

 • at du bliver del af et dynamisk miljø, hvor vi vægter at arbejde tværfagligt i samarbejde omkring de enkelte projekter
 • et anvendelsesorienteret miljø, hvor der lægges vægt på, at vores forskning og analyser skal kunne anvendes til at udvikle og forny den offentlige sektors ydelser, kvalitet og styring
 • gode muligheder for fortsat videnskabelig meritering
 • et arbejdsmiljø, hvor du har stor indflydelse på egne opgaver.

Forskningsprofessor eller forskningsprofessor MSO?
Afhængigt af kvalifikationer kan vi tilbyde ansættelse i et tidsubegrænset forskningsprofessorat eller i et tidsbegrænset 5-årigt forskningsprofessorat MSO med mulighed for forlængelse eller efterfølgende overgang til en seniorforskerstilling.

Angiv tydeligt, hvilket område og hvilken stillingskategori der søges om, idet der for forskningsprofessoraterne lægges vægt på de tunge videnskabelige kompetencer inden for et VIVE-relevant fagfelt i sin bredde, og hvor det for professorer MSO skal angives og udfoldes, hvilket specifikt fagfelt professoratet søges inden for og har som formål at udfolde på VIVE.

Udfold gerne i ansøgningen såvel kvantitative som kvalitative metodekompetencer og visioner for deres anvendelse og udvikling i VIVEs forskning og analyse.

Løn og ansættelsesvilkår følger protokollatet til overenskomst for akademikere i staten for videnskabeligt personale ved sektorforskningsinstitutionerne.

Forskningsprofessorater er klassificeret i lønramme 37. Til forskningsprofessorater MSO ydes ud over basislønnen et særligt stillingstillæg, og der er tilbagegang til seniorforskeransættelse efter en 5- eller 8-årig periode som forskningsprofessor MSO.

For begge stillingskategorier er der mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.

Information om stillingerne
Du kan kontakte forskningsdirektør Torben Tranæs (ttr@vive.dk) i forhold til VIVEs generelle rammer for professorer og forskning på allerhøjeste niveau.

For emnespecifikke informationer og det konkrete arbejde i afdelingerne kan forsknings- og analysecheferne kontaktes.

VIVE Social: Kræn Blume Jensen (kbj@vive.dk)

VIVE Børn og Uddannelse: Carsten Strømbæk Pedersen (casp@vive.dk)

VIVE Sundhed: Pia Kürstein Kjellberg (piak@vive.dk)

VIVE Arbejde og Ældre: Lisbeth Pedersen (lp@vive.dk)

VIVE Styring og Ledelse: Mads Leth Jacobsen (malj@vive.dk)

Stillingerne lokaliseres i VIVE København eller VIVE Aarhus.

Ansøgning
Ansøgningen skal indeholde

 • en motiveret ansøgning, der udfolder, hvorfor du søger et professorat på VIVE, og hvordan du tænker at bidrage til VIVEs forskning
 • CV og dokumentation for formelle kvalifikationer
 • Fuldstændig publikationsliste, kort oversigt over modtagne forskningsbevillinger og ekstern finansiering af projekter i øvrigt mv.
 • op til 10 videnskabelige arbejder, som du ønsker inddraget i bedømmelsen. De valgte publikationer uploades til ansøgningen som vedhæftede dokumenter og nummereres fra 1-10. Der skal ligeledes vedlægges medforfattererklæringer, hvis der er publikationer, som har flere forfattere.

Ansøgningsfrist
Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 12. oktober 2020 kl. 12.00.
Materiale modtaget efter ansøgningsfristens udløb vil ikke blive taget i betragtning.

Du søger stillingen via vores elektroniske rekrutteringssystem, som du finder ved at klikke på linket herunder.

Der vil blive foretaget en faglig bedømmelse af alle ansøgere svarende til en bedømmelse på et universitet. I tilfælde at et stort antal ansøgere vil bedømmelsesudvalget shortliste et antal ansøgninger til bedømmelse.

Efter ansøgningsfristens udløb nedsættes fagkyndige bedømmelsesudvalg, og ansøgerne orienteres om sammensætningen af udvalget. Bedømmelsesudvalget udarbejder en skriftlig bedømmelse og tager stilling til, hvilke ansøgere der anses for forskningsmæssigt og i øvrigt fagligt kvalificerede. Hver ansøger får tilsendt den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv, og der gives ligeledes mulighed for at kommentere bedømmelsen. Det er ledelsen, som træffer beslutning om, hvilke ansøgere der tilbydes ansættelse.

I bedømmelsesgrundlaget indgår dette stillingsopslag, stillingsbeskrivelsen for henholdsvis forskningsprofessor og professor MSO i VIVEs stillingsstruktur. Se yderligere oplysninger om stillingsstruktur .

VIVE ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge.

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærdgem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 12.10.2020
Geografiske områder


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Ph.d. & forskning
Geografi
Storkøbenhavn
Øresundsregionen
Uddannelse
Samfundsvidenskab
Økonomi & Revision
Arbejdsområde
Data & analyse
Forskning & Udvikling
Ledelse & Planlægning
Politik & Samfund
Rådgivning & Support
Topledelse
Økonomi & Forvaltning
Få opslag som dette inden alle andre

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - hurtigt overblik


VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd blev oprettet den 1. juli 2017 efter en fusion mellem SFI og KORA og er en uafhængig statslig institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet. VIVE står for Viden til Velfærd, og centeret leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor. VIVE beskæftiger sig med de samme emneområder og typer af opgaver som de to hidtidige organisationer.

Placering
Herluf Trollegade 11
1052 København K
Logo: VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

https://vive.dk/


VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/1563931/
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo