Få opslag som dette inden alle andre

Kickstart din karriere som revisorgraduate i Aalborg, Aarhus, Silkeborg, Esbjerg, Kolding eller Odense

DeloitteVil du være med til at bidrage til den fortsatte udvikling af revisionsområdet - som sparringspartner og rådgiver for vores kunder og som offentlighedens tillidsrepræsentant? Vi, dine kommende kolleger ser frem til dels til at tage imod dig og give dig viden og værktøjer til at tage fat på opgaven – og ikke mindst glæder vi os til at lære dig at kende og finde ud af hvad lige præcis du brænder for at bidrage med. Send os din ansøgning om at blive en del af Deloittes ChangeMaker Programme med start i august 2023 – så hjælper vi dig med at udleve din passion.
Bliv fremtidens revisor hos Deloitte
Vi kalder vores Audit & Assurance Graduate Programme for The ChangeMaker Programme. Sammen med dine kolleger i revision, kommer du ud til vores kunder fra dag ét, og samtidig følger du vores 3-årige innovative læringsprogram. Du vil i programmet deltage i en række kurser og blive tilkoblet en coach, som vil klæde dig på til at blive fremtidens revisor, så du kan skabe en betydningsfuld forskel på din rejse i Deloitte for både kunder, samfundet og dine kolleger.

Programmet er udviklet for at sikre, at du motiveres, udvikles og oplever succes, og det vil ruste dig til at anvende, forbedre og udfordre den måde, vi rådgiver og reviderer vores kunder på. Er du ikke færdig med at studere lægger vi derudover sammen en plan for dine videre studier for at sikre din teoretiske udvikling. Dette er begyndelsen på din karriererejse, og vi kommer løbende til at hjælpe dig med inspiration og vejledning, så du kan skabe din egen karrierevej i overensstemmelse med din passion og ambitioner.

Vi har kontorer i Jylland og på Fyn fordelt på i alt 6 lokationer. Alle steder har vi en atmosfære, der er gennemsyret af sammenhold, faglighed og kvalitet – og med et ønske om hele tiden at udvikle os. Det er bl.a. her du kommer ind i billedet - vi vil gerne have dine input. Vores vigtigste opgave er at hjælpe vores kunder med at løse deres udfordringer og med at udnytte deres muligheder. Vores revisorer specialiserer sig derfor i specifikke markeder, segmenter og brancher. Vi hjælper vi dig med at beslutte, hvilke af vores kundesegmenter du er bedst kvalificeret til at betjene, og hvor du er mest motiveret til at specialisere dig, når du bliver ChangeMaker. Uanset hvilke kunder du arbejder med, vil vi sikre os, at du får stærke relationer til kolleger og kunder og kommer til at sætte et værdifuldt aftryk på det, vi leverer i markedet. Du kan læse mere om vores segmenter på vores karriereside her.

Spændende opgaver venter dig
Som revisor i Deloitte vil din primære base være på Deloitte-kontoret. Arbejdsstedet vil ofte også være ude hos kunderne. Fælles for de fleste opgaver er, at de udføres i teams, dog med nogle individuelle opgaver og tidsfrister, der skal overholdes.

I den første periode vil dit arbejde omfatte en lang række opgaver, bl.a.:

 • Analyse og forståelse af kundernes interne kontrolmiljø inden for: Varetagelse af personaleomkostninger, kreditorer, debitorer og andre regnskabsmæssige områder.
 • Udførelse af risikovurderinger af regnskabsområder baseret på din viden om en kundes struktur og interne processer.
 • Løbende dialog med kunder fra første dag på din rejse mod at blive en betroet rådgiver.
 • Deltagelse i regnskabsafslutningen i tæt samarbejde med et erfarent revisionsteam, herunder revision af diverse poster for at sikre, at årsregnskabet giver et retvisende billede.
 • Udarbejdelse af årsregnskaber for virksomheder af forskellig størrelse.

Vi dyrker en kultur, hvor du opmuntres til at tage al det ansvar, som du har lyst til, og som du kan bære, og lede på netop dit udviklingsniveau. Du bliver en del af et stort netværk med højt motiverede og kompetente kolleger, og der vil altid være nogen at spørge om hjælp. Din faglige og personlige udvikling vil være i fokus, og du vil blive tildelt en coach, som vil sparre med dig om din udvikling og hjælpe dig, når du møder udfordringer. Med tiden vil du tage del i oplæringen af yngre kolleger og bliver ansvarlig for kundeteams.

Du har følgende kvalifikationer og erfaring

 • Som person er du nysgerrig og brænder for at udvikle dine kompetencer inden for revision og kunderelationer. Du er ambitiøs og elsker at lære og udfordre status quo på en ydmyg måde.
 • Din interesse for innovative og digitale løsninger samt evnen til at bruge den som løftestang til at skabe forretning bringer dig et skridt foran.
 • Relevant erhvervserfaring eller anden aktivitet, hvor du har udvist stort engagement som fx frivilligt arbejde eller sport, vægtes også højt.
 • Du kan blive ChangeMaker på forskellige stadier i din karriere. Vi forestiller os, at du enten er i gang med eller har afsluttet en af følgende uddannelser med et godt resultat: cand.merc.aud., HA, HD, Professionsbachelor i Finans eller anden finansiel eller økonomisk uddannelse.
 • Beherskelse af dansk, både mundtligt og skriftligt, er en forudsætning.

Klik på “Apply” ovenfor, hvis du er parat til at blive en del af vores team. Send os din ansøgning, dit CV og karakterudskrift fra din nuværende og tidligere uddannelse – tips og tricks til din ansøgning finder du her på siden. Derudover er det vigtigt, at du angiver, hvilket af vores kontorer du gerne vil arbejde på.
Du skal være opmærksom på, at din ansøgning ikke vil blive behandlet, før vi har modtaget alle de ønskede dokumenter. Vi afholder interview- og assessment days løbende og opfordrer dig derfor til at sende din ansøgning hurtigst muligt. Din ansøgning kan være enten på dansk eller engelsk – det er helt op til dig.

Læs mere om vores ChangeMaker Programme på changemaker.deloitte.dk og følg Deloitte Danmark på Instagram eller se vores ChangeMaker talkshow her.

Du er velkommen til at kontakte vores rekruttør, hvis du har spørgsmål til stillingen eller Deloitte.

Vi glæder os til at høre fra dig!

************************************************************************************

Become auditor of the future with Deloitte
Our Audit & Assurance Graduate Programme is called The ChangeMaker Programme. Together with your audit colleagues you will be servicing our clients from day one while following our innovative 3-year learning programme. When joining the programme, you will participate in a number of courses and get a coach that will help you on your way to become an auditor of the future, so you can create a meaningful impact on your journey in Deloitte for both clients, society and your colleagues.

To make sure we set you up for success, motivation and development, we have built an internal training programme empowering you to use, improve and challenge the way we audit our clients. Furthermore, if you have not yet finished your studies, we will help you make a plan to do so to ensure your theoretical development. This is the beginning of you career, and we will continue to help you with inspiration and guidance so your can create your own career path that matches your passion and ambitions.

Our locations in Jutland and Funen count six offices in total – having an intimate atmosphere in common yet differing from each other with their distinct qualities. Common to all Deloitte offices is that we focus on solving the issues of our clients, and therefore our auditors specialise in specific markets, segments and industries. During the recruitment process we will help you decide which of our client segments you are best qualified for and most motivated to specialise in when you join as a ChangeMaker. Whatever clients you work with, we will make sure you are set up to succeed. Learn more about our segments on our career site here.

Exciting tasks await you
Working as an auditor in Deloitte, your main base will be at the Deloitte office. Work location will however vary from time to time, depending on the tasks and clients in question. Common to most projects is that they are carried out on a team basis yet including some individual tasks and timelines that need to be met.

During the first period, your assignments will comprise a wide range of tasks that include:

 • Analysis and understanding of clients’ internal control environment within: handling of staff costs, accounts payable, debtors and other accounting areas.
 • To perform risk assessments of accounting areas based on your knowledge about a client’s structure and internal processes.
 • On-going and increasing dialogue with clients from day one on your journey to become a trusted advisor.
 • To be part of the year-end process in close cooperation with an experienced audit team, including audit of miscellaneous items in order to ensure that the financial statements give a true and fair view.
 • Preparation of financial statements within different sizes of companies.

We foster a culture that encourages you to take the lead at your specific level of development. You will be a apart of a network with highly motivated and competent colleagues, where you will always find someone who is ready to answer your questions. Your professional and personal development will be guided by a coach, who will assist you in overcoming challenges. Over time, you will take part in training younger colleagues and be in charge of client teams.

You have the following skills and experience

 • As a person you are curious and passionate about developing your skills within auditing and client relations. You are ambitious and enjoy learning and challenging the status quo in a humble manner.
 • Having an interest in innovative and digital solutions and the capability to use this as lever for business puts you one step ahead.
 • Experience from other work relevant employments or high commitments such as volunteer work or sports will also be considered of great importance.
 • You can become a ChangeMaker at different stages in your career. We picture you as either still studying or having completed one of the following educations with great results: a MSc in Business Administration and Auditing (CMA), a BSc in Economics and Business (HA) or Financial Management and Services, a Graduate Diploma (HD) or another financial education.
 • Proficiency in verbal and written Danish is a requirement.

Click the apply button above if you are ready to join our team. Send your application, CV and grade transcript from your current and previous education - tips and tricks for your application can be found on this page. Moreover, it is required that you choose which of our locations you wish to work at.
Please be aware that your application will not be reviewed until we have all the requested documents including your grade transcripts. We regularly host interview and assessment days, so we recommend that you submit your application as soon as possible. You can write your application in either Danish or English according to your preference.

Get more info on our ChangeMaker programme at changemaker.deloitte.dk and follow Deloitte Denmark on Instagram or watch our ChangeMaker talk show here.

Please do not hesitate to contact our recruiters if you have questions about the position or Deloitte.

We are looking forward to connecting with you!

About this position
Company name

Deloitte Denmark

Værkmestergade 2

8000 Aarhus

Webpage

www.deloitte.dk

Facebook

LinkedIn

@deloittedanmark

Start date

August 2023

Application deadline

Hurtigst muligt

Workplace

Aalborg, Aarhus, Silkeborg, Esbjerg, Kolding eller Odense

Title

Graduate

Sector

Private

Position

Full time

Extent

Permanent

Number of positions

28

Katrine Venborg Taul Pedersen
Consultant
katpedersen@deloitte.dk
+4530935958

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Deloittegem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist: snarest muligt
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Graduate/trainee
Geografi
Fyn
Midtjylland
Nordjylland
Sydøstjylland
Uddannelse
Human Resources
Marketing & Business
Samfundsvidenskab
Sprog, Media & Kommunikation
Økonomi & Revision
Arbejdsområde
Administration
Bank & Forsikring
Data & analyse
Human Resources
Ledelse & Planlægning
Rådgivning & Support
Salg
Økonomi & Forvaltning
Få opslag som dette inden alle andre

Deloitte - hurtigt overblik


Deloitte
Deloitte
Deloitte er Danmarks og verdens største revisions- og rådgivningshus. Vi betjener et bredt udsnit af Danmarks erhvervsliv og skræddersyr løsninger på tværs af fagområder lokalt og globalt.

Placering
Weidekampsgade 6
0900 København C
Logo: Deloitte
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi accepterer uopfordrede ansøgninger


Nyeste tweets

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/2083612//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.