Profil #227651

Jeg skaber resultater og sikrer med et fast blik på proces, opfølgning og effektiv styring at projekter og initiativer kommer helt i mål. Med solid indsigt i den offentlige og den private sektor er jeg centralt bindeled i samspillet mellem sektorerne hvor jeg samarbejder og tænker på tværs, og udvikler bæredygtige og omkostningseffektive lø

Strategisk ledelse Operationel ledelse Idéudvikling Projektudvikling Projektledelse Programledelse Porteføljestyring Udvikling Innovation Procesledelse Strategiudvikling Implementering Interessenthåndtering Borgerinvolvering Politik Økonomi  

Opdateret 11. november 2019
Min uddannelse
2011 - 2015

Master, Public Governance (MPG)

Copenhagen Business School - CBS

Uddannelsesområde: Organisation & Ledelse
Periode: oktober 2011 - maj 2015
1999 - 2005

Cand.scient. i Landskabsforvaltning

Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Areal-, Miljø- og Ressourceforvaltning
Uddannelsesområde: Naturvidenskab
Periode: august 1999 - marts 2005
Min erhvervserfaring
2018 - nu

Iværksætter

BeMo Consult

Rådgivning og konsulentydelser indenfor bæredygtig idé- og projektudvikling samt etablering og vedligeholdelse af skov- og naturarealer.
• Udvikling af forretningsplan og rådgivningskoncept
• Opsøgende salg og aktivering af kontakter og netværk

Interim Manager (centerchef) for kommunal Teknik & Miljø-forvaltning samt fagchef for Plan, Byggesag og Miljø
o Akut genopretning af centerets daglige drift og betjening af politisk niveau
o Særligt fokus på medarbejdertrivsel og genskabe tillid til topledelse
o Faglig- og personaleledelse af ca. 180 medarbejdere og ledere
o Budgetansvarlig – drift ca. 171 mio.kr hhv. anlæg ca. 152 mio.kr
o Anlægsstyring og udbud af driftskontrakter, by- og projektudvikling, planstrategi mv.
Arbejdsområde: Projektledelse
Periode: marts 2018 - nu
2016 - 2018

Markeds- & Udviklingschef

ZBC, Zealand Business College

Reference: Administrerende direktør

Ansvar:
Implementering af ny organisationsstruktur med fokus på øget markedsorientering og etablering af projektorganisation samt øget interaktion mellem grunduddannelserne og kursusområde. Hertil ansvarlig for kommunikation, markedsføring og rekruttering samt fast-holdelse og øget gennemførsel af elevforløb. Endelig ansvarlig for identifikation og udvikling af nye forretningsområder herunder digitalisering og udvikling af Online-undervisning.

Funktion:
Markeds- & Udviklingschef og del af den strategiske topledelse med primært fokus på organisations- og lederudvikling samt at tegne organisationens ansigt udadtil. Hertil bud-getansvar og personaleansvar for ca. 52 medarbejdere og ledere.

Resultater:
• Udmøntning af organisationstilpasning (ca. 12 %) som følge af faldende aktiviteter
• Succesfuld implementering af ny gennemgribende organisationsstruktur (forandrings-ledelse), herunder etablering af projektkultur med fælles struktur og sprog
• Markant forbedret samarbejde med eksterne interessenter og øget intern markedsorien-tering herunder implementering af KAM-struktur
• 6 % øget elevgennemførsel og 5 % øget omsætning på kursus- og efteruddannelse
• Kursus- og Efteruddannelser – samling samt konceptudvikling og markedsføring
• Professionalisering af ledergruppe med øget koncernforståelse
Arbejdsområde: Ledelse & Planlægning
Periode: august 2016 - februar 2018
2014 - 2016

Centerchef i Center for Vækst & Plan

Slagelse Kommune

Reference: Borger- & Udviklingsdirektør/Direktion

Ansvar:
Opgaveportefølje som i Udviklings- og Sygehussekretariatet (sep ’10 – mar ’14), yderligere tillagt ansvar for kommunens planområde, landdistriktsudvikling og turisme samt et generelt større og bredere strategisk sigte.
Hovedansvarlig for udvikling og udmøntning af kommunens større strategiske vækst- og udviklingsinitiativer herunder byomdannelse og -fornyelse samt borgerinvolvering og sam-skabelse. Ansvarlig for den regionale og nationale interessevaretagelse og lobbyisme i for-hold til Greater Copenhagen og Femern Bælt m.fl.

Funktion:
Centerchef med politisk reference til økonomiudvalg foruden tre stående fagud-valg samt tre § 17, stk. 4 ad hoc-udvalg. Hertil budgetansvarlig og personaleansvarlig for ca. 38 medarbejdere og ledere.

Resultater:
• Genetablering af kuldsejlet og dysfunktionel planafdeling
• Arealudviklingsstrategi – strategisk udvikling af bolig- og erhvervsarealer
• Generisk vækstkoncept (Vækst i Balance), herunder politisk og organisatorisk forankring
• Byomdannelse – Campus Slagelse (uddannelse) og udvikling af Vækst- og Videnmiljø
• Byudvikling – boligområde (Tidselbjerg) med 300-400 bæredygtige boliger
• Fortætning af Slagelse bymidte – Slagelse Bypark
• Samskabelse; Tættere på borgerne, Lokale UdviklingsPlaner
• Forandringsledelse – Serviceorienteret Myndighed samt Én indgang for Erhvervslivet
• Etablering af hhv. turismesamarbejdet VisitVestsjælland og Slagelse Erhvervscenter
• Bosætning – ca. 8 % højere end omkringliggende kommuner
Arbejdsområde: Ledelse & Planlægning
Periode: marts 2014 - maj 2016
2010 - 2014

Sekretariatsleder for Udviklings- & Sygehussekretariatet

Slagelse Kommune

Reference: Udviklingsdirektør/Direktion

Ansvar:
Strategisk erhvervsudvikling, primært i forhold til sygehus- og sundhedsområdet, bl.a. klyngedannelse indenfor sundheds- og psykiatriområdet, velfærdsinnovation med fokus på psykiatri og mental sundhed samt pleje og omsorg samt understøtte de lokale virksomhe-ders forberedelse på fremtidens muligheder.
Idé og projektudvikling, herunder fundraising og ekstern finansiering, bl.a. byudvikling og –omdannelse af område omkring Slagelse Station og omdannelse af udfaset sygehusområ-de til anden funktion i forbindelse med opførsel af nyt sygehusbyggeri

Funktion:
Sekretariatsleder for tværgående stabsfunktion med særligt fokus på at identificere og udvikle potentielle vækst- og udviklingsinitiativer der rækker ind over flere direktørområder og i samarbejde med eksterne aktører. Hertil personaleledelse og økonomiansvarlig.

Resultater:
• Én indgang for sygehusinvesteringer og af Region Sjælland fremhævet som forbilledligt
• Helhedsplan for Slagelse by – integration af sygehusbyggeri med øvrig by
• Forhandling og salg af sygehusareal til Region Sjælland
• Vellykket ekspropriationsproces for erstatningsboldbaner
• Udvikling af strategi for Slagelse som Uddannelsesby
• Etablering af Videnscenter for Psykosocial Rehabilitering
Arbejdsområde: Ledelse & Planlægning
Periode: september 2010 - februar 2014
Mine kompetencer
Evner
arealforvaltning arealudvikling ejendomsudvikling forhandling grøn omstilling ideudvikling interessenthåndteing interessentinvolvering personaleledelse porteføljeledelse projektledelse projektudvikling ressourceforvaltning strategisk ledelse
Sprog på arbejdsniveau
dansk engelsk
Mine præferencer
Jobtype
Fuldtidsjob Iværksætterprojekt Vikariat
Arbejdsområde
Administration Ledelse & Planlægning Naturvidenskab Organisation & Forening Politik & Samfund Projektledelse Teknik Topledelse
Geografi
Fyn Nordsjælland Storkøbenhavn Sydsjælland & Øer Vestsjælland Østsjælland
Kontakt mig!