Profil #269144

Ambitiøs, faglig stærk og grundig jurist med solid juridisk erfaring fra hhv. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Indenrigs- og Boligministeriet, Finansministeriet, Nordea og PFA Pension

lovarbejde ministerbetjening EU-ret Finansiering EU-statsstøtte GDPR ISO 27001 koordinering af internationalt arbejde forsikringer finansiel lovgivning  

Opdateret 12. april 2023
Min uddannelse
2002 - 2008

Cand.jur.

Københavns Universitet

Uddannelsesområde: Jura
Periode: september 2002 - februar 2008
Min erhvervserfaring
2021 - 2022

Specialkonsulent

Det finansielle ankenævn

2020-22 Specialkonsulent – Det finansielle ankenævn
Sagsbehandling
• Udarbejdelse af udkast til afgørelser, herunder sagsfremstilling, påstande, anbringender præmisser samt dissenser
• Forelæggelse af egne sager under ankenævnsmøderne for formandskabet og øvrige nævnsmedlemmer
• Færdiggørelse af afgørelser til afsigelse
• Opdatering af nævnets praksis og baggrundsmateriale på ankenævnets hjemmeside samt udarbejdelse af formandskabets årlige beretning
Rådgivning
• Varetagelse af skriftlig og mundtlig kontakt med forbrugerne og de finansielle virksomheder
• Vejledning
• Særligt resultat: Principielle afgørelser for den finansielle sektor
Arbejdsområde: Jura
Periode: januar 2021 - maj 2022
2020 - 2021

Fuldmægtig

Miljø- og Fødevareministeriets Departement

Fuldmægtig – Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement, Jurateamet
Lovarbejde
• Udformning af fiskerilovgivning
• Implementering af EU-lovgivning og folkeret i den danske lovgivning
• Tovholder på fiskeriloven samt formidling af fiskerilovgivning
• Deltagelse i projektgrupper på tværs af ministeriet og med aktører på fiskeriområdet
• Særligt resultat: Modernisering og tilpasning af fiskerilovgivning i henhold til EU-ret, folkeret og gældende praksis fra EU-Domstolen
Sagsbehandling
• Udformning og implementering af lovgivning indenfor fiskeriområdet gennem bekendtgørelser
• Juridiske og politiske analyser, udarbejdelse af beslutningsoplæg, principielle sager, ministersager og folketingsspørgsmål
• Juridisk sagsbehandling, udarbejdelse af notater, juridiske oplæg
Rådgivning
• Kvalitetssikring af afdelingens lovgivning og bekendtgørelser
• Juridisk rådgivning og sparring i generelle juridiske spørgsmål
• Rådgivning og vejledning af Fiskeristyrelsen og fiskeriorganisationer
• Vejledning internt
Arbejdsområde: Jura
Periode: januar 2020 - januar 2021
2016 - 2020

Fuldmægtig

Fuldmægtig – Indenrigs- og Boligministeriet
Lovarbejde
• Udformning af almenboliglovgivning på det finansielle område
• Deltagelse i finansieringsgrupper og projektgrupper på tværs af styrelsen samt finansielle aktører
• Medlem af Finansieringsgruppen
• Samarbejde med Nationalbanken, Finansministeriet og Erhvervsministeriet i afholdte møder i Finansieringsgruppen
• Tovholder på ny lovgivning, samt formidling og implementering af ny lovgivning og rets-praksis
Sagsbehandling
• Juridiske og politiske analyser, udarbejdelse af beslutningsoplæg, principielle sager, ministersager, folketingsspørgsmål og borgerhenvendelser på det finansielle område
• Juridisk sagsbehandling, udarbejdelse af notater, juridiske oplæg, udformning og imple-mentering af lovgivning indenfor almenboligområdet gennem bekendtgørelser og vejledninger på det finansielle område
• Særligt resultat: Implementering af finansiel lovgivning indenfor den almene sektor
Rådgivning
• Juridisk rådgivning og sparring i generelle juridiske spørgsmål, kommunikation med virk-somheder og andre myndigheder
• Rådgivning og vejledning om almenboliglovgivning i forhold til kommuner, boligorganisationer og borgere
Arbejdsområde: Jura
Periode: december 2016 - januar 2020
2009 - 2016

Fuldmægtig

Finansministeriet

Fuldmægtig - Finansministeriet
Sagsbehandling
• Medlem af afskedsteamet og forhandler på arbejdsgiversiden med de faglige organisationer
• Udarbejdelse af notater og juridiske oplæg vedrørende beskæftigelsesområdet, herunder ligestillingsområdet
• Administration af ansættelsesretlige områder - fortolkning af principielle sager og arbejdsmarkedslovgivning samt praksis fra Ligebehandlingsnævnet
• Grønlandspensioner
• Særligt resultat: Administrationen af grønlandspensioner blev overdraget til Grønlands Selvstyre
Rådgivning
• Rådgivning af arbejdsgivere, arbejdstagere og advokater i forbindelse med generelle ju-ridiske spørgsmål - herunder fortolkning af lovgivning
• Vejledning internt
Lovarbejde
• Finanslovarbejde ad § 36 /Pensionsvæsenet
Økonomi- og regnskabsforvaltning vedrørende Finanslovens § 36
• Koordinering af Finanslovsbidrag (§ 36) og regnskabsgodkendelse
• Særligt resultat: Ny forretningsgang til indrapportering til Rigsrevisionen
Arbejdsområde: Jura
Periode: maj 2009 - december 2016
2008 - 2009

Loan Officer til Structured Loan Operations

Nordea

• Fortolkning af internationale lån ydet til en bred vifte af kundesegmenter. Fastsættelse af renter, marginaler, cash flow, betalinger, opkrævning af gebyrer
• Administration af valutalån, bilaterale og syndikerede lån med komplekse lånestrukturer, oprettelse af nye lån samt rulning og registrering af lån på baggrund af den modtagne lå-nedokumentation
• Samarbejde med Deal Managers, Markets, Treasury, Relationship managers samt kunder i Nordic Banking, Financial Institutions, International Banking og Shipping
• Særligt resultat: Ny forretningsgang til administration af lån
Arbejdsområde: Jura
Periode: maj 2008 - maj 2009
2008 - 2008

Fuldmægtig

PFA Pension

• Kontrol af juridisk indhold i breve, kundedokumenter, skriftlige kundevilkår, interne forretningsgange, forsikringsbetingelser
• Udfærdigelse af skriftlige afgørelser i sagerne
• Telefonisk rådgivning af skaderamte kunder, advokater og samarbejdspartnere
• Besvarelse af klager fra kunder og advokater
• Klager til Ankenævnet for Forsikring
• Skriftlig korrespondance med skaderamte kunder, advokater og samarbejdspartnere
• Særligt resultat: udvikling af ny forretningsgang og skabeloner
Arbejdsområde: Jura
Periode: april 2008 - maj 2008
2001 - 2007

Freelance Tolk

Social og Medicinsk Tolkeservice

Tolkning og oversættelse
Arbejdsområde: Medicinal & Sundhed
Periode: januar 2001 - april 2007
Mine kompetencer
Evner
cand. jur. det juridiske fakultet bukarest institut for dommere og anklagere bukarest juridisk engelsk københavns universitet kursus eu-statsstøtteret københavn kursus funktionærret københavn kursus persondataret københavn
Sprog på arbejdsniveau
dansk engelsk fransk rumænsk
Mine præferencer
Jobtype
Fuldtidsjob
Arbejdsområde
Administration Jura Politik & Samfund
Geografi
Nordsjælland Storkøbenhavn Vestsjælland Østsjælland
Lønønske
45.000 DKK / måned
Kontakt mig!