Profil #70156

Jeg er nysgerrig, kritisk tænkende og kan bidrage med kompetencer inden for Service Design, Innovation, Brugerinddragelse, Evaluering, Kortlægning og Organisationsudvikling, der skaber resultater. Jeg har erfaring og interesse for energi og klima, social- og ældreområdet og uddannelse.

antropolog kvalitativ analyse brugerinddragelse brugerundersøgelse energi og klima bæredygtighed vidensformidling kommunikation uddannelse socialt arbejde integration udviklingsarbejde  

Opdateret 11. maj 2019
Min uddannelse
2010 - 2013

Antropolog

Aarhus Universitet

Cand.scient.anth i Global Studies and Development

• Specialeafhandling: Negotiating Hope - A Study of Hope, Gift Exchange and Friction in the Case of IBIS' Program 'Model Girls' Junior High School', Northern Region of Ghana.
Uddannelsesområde: Organisation & Ledelse
Periode: september 2010 - december 2013
Min erhvervserfaring
2018 - 2018

Akademisk Medarbejder

Virksomhedsnavn skjult

Kortlægning forbundet med implementering af Kanalstrategien i Byens Anvendelse under Teknik- og Miljøforvaltningen. Jeg indgik i udviklingsteamet under Sekretariatet MAB. Jeg fik løbende indblik i serviceområdets arbejde med drift og myndighedsbehandling ifm. at skabe en fremkommelig, miljø- og klimavenlig by.

Opgaver:
 • Kvantitativ dataindsamling og bearbejdning
 • Kvalitative interviews
 • Analyse
 • • Udformning af udviklingsmaterialer målrettet chefgruppemøder og ledelsesteammøder
  Arbejdsområde: Data & analyse
  Periode: maj 2018 - september 2018
  2017 - 2018

  Antropolog

  Virksomhedsnavn skjult

  Brugerstudie til belysning af transportbehov for Trafikselskabet Movia. I Alexandra Instituttets konsulentteam var jeg med til at udføre et eksplorativt studie med formål at skabe forståelse for brugeres forskelligartede mobilitetspraksisser og de bagvedliggende årsager for brugen af forskellige kollektive transportmidler, særligt busser og lokaltog, på Sjælland og øerne.

  På baggrund af et omfattende kvalitativt datagrundlag med kobling til eksisterende kvantitative materialer har projektet skabt nye brugerperspektiver med potentiale for at indgå i udviklingen af Movias værktøjer og forretningstiltag.

  Opgaver:
 • Fokusgruppeinterviews, go-along interviews (vi fulgte forskellige brugere rundt på forskellige typer af rejser) og kvalitative dybdeinterviews
 • Databehandling og analyse
 • Analytisk rapport med mulighedsrum
 • Brugerrejser
 • Brugerportrætter
 • Udvikling af præsentation
 • • Referat til workshop
  Arbejdsområde: Data & analyse
  Periode: december 2017 - januar 2018
  2017 - 2017

  Projektmedarbejder

  Virksomhedsnavn skjult

  Antropologisk kortlægning og undersøgelse af arbejdsgange, arbejdstilrettelæggelse og dokumentationspraksis på Plejehjemmet Lollandshus og Lindholm Plejehjem for Aalborg Kommune, som en del af værdighedsindsatsen 'selvstyre på plejehjem'. I projektet er der blevet gennemført konkrete afprøvninger af nye arbejdsgange for personalet, der kan skabe mere tid til beboerkontakt, samtidig med at kvaliteten bevares eller øges.

  På baggrund af de indsamlede data og afprøvninger har vi i projektgruppen udviklet idéer til nye arbejdsgange, der kan understøtte den nære kontakt mellem beboerne og personalet. Idéerne er applicerbare til andre plejehjem i kommunen.

  Opgaver:
 • Observation
 • Semistrukturerede interviews og go-a-long interviews
 • Databehandling
 • Konkrete afprøvninger med afsæt i løbende analyse
 • Udvikling af idékatalog med praksisnære handlingsanvisninger
 • Analytisk rapport
 • • Medudvikler af videomateriale og fotodokumentation
  Arbejdsområde: Human Resources
  Periode: juli 2017 - september 2017
  2017 - 2017

  Antropolog

  Virksomhedsnavn skjult

  Jeg udførte på egen hånd en brugerundersøgelse om den oplevede effekt af undervisningsforløbet Schools for Peace, som lærere, pædagoger og elever fra forskellige 7. klasser i en folkeskole på Amager havde gennemført første niveau af i temaerne selvværd, konfliktløsning og ikke-voldsmentalitet. Derudover kvalitetssikrede jeg de obligatoriske evalueringsskemaer for programmet og interviewede lærer- og pædagogstuderende ved UCC Campus Carlsberg. Dybdeinterviewene bidrog til værdifuld læring og udvikling af programmet.

  Schools for Peace har til formål at skabe en fredskultur i de danske folkeskoler og uddannelsesinstitutioner. Lærere og pædagoger får en introduktion til programmet, som de implementerer i klasseværelset. Undervisningsmaterialet drager bl.a. paralleller til globale rollemodeller, såsom miljøaktivisten Wangari Maathai og fredsaktivisten John Lennon.

  Opgaver:
 • Research omkring læringsteorier
 • Udvikling og design af brugerundersøgelse
 • Semistrukturerede og narrative interviews
 • Databehandling
 • Analytisk rapport
 • • Justering af spørgsmål og opsætning i evalueringsskemaer
  Arbejdsområde: Organisation & Forening
  Periode: februar 2017 - marts 2017
  2015 - 2016

  Energiantropolog, Transition ApS

  Virksomhedsnavn skjult

 • Energiantropologiske undersøgelser: 3 kvalitative undersøgelser i Gladsaxe Kommune (beslutningsprocesser inden for energirenovering blandt 10 rækkehusejere), Københavns Kommune (en omfattende energiundersøgelse af fokus på energi på organisatorisk niveau i en kontorbygning) og Fredensborg Kommune (smv’eres modenhedstyper inden for energi og grøn omstilling) baseret pa° semistrukturerede interviews/telefoninterviews, observationer og databehandling udformet som analytiske rapporter, hvoraf den ene blev tilkoblet en teknisk rapport, der bidrog til forretningsområdet Holistisk Energirådgivning.
 • Energiantropologisk rådgivning: energiantropologisk rådgivning til en ingeniørstuderende i et EU støttet projekt FURGY CLEAN Innovation om sproglig energiforståelse i Tyskland og Danmark med bistand til undersøgelsesdesign, metode, teori samt supervision til 2 informantbesøg.
 • Energiantropologisk framework: afsøgning af relevant teori og metode inden for antropologien og andre fagomra°der anvendt i energifeltet – særligt praksisteori er blevet anvendt i de 3 kvalitative undersøgelser, som tilsammen har udgjort afsættet for udviklingen af et energiantropologisk framework med videreudviklede modeller og et sæt af metodiske og teoretiske værktøjer.
 • Kommunikation: deltagelse i møder med relevante kunder i det private og offentlige regi. Derudover projektkoordinering med kunder samt intern kommunikation qua en delvist projektledende rolle i undersøgelsen for Københavns Kommune.
 • Formidling: skriv af literature review, foredrag om energiadfærd, vaner og praksisser ved CLEAN Innovation Nytårskur og på en vandreudstilling for CLEAN Grøn Erhvervsvækst samt et foredrag om
 • at skabe forståelse og samarbejde med borgere omkring fjernvarme i Fjernvarmens Hus, udformning af formelle breve til rækkehusejere med introduktion til modtaget måleudstyr.
  Arbejdsområde: Forskning & Udvikling
  Periode: juli 2015 - december 2016
  2015 - 2015

  Frivillig nabokontakt i Velkomstboligerne, Solbjerg

  Virksomhedsnavn skjult

  • Introducere flygtninge til deres nye hjem og de omkringliggende områder på Frederiksberg, hjælpe med praktiske oplysninger, tale med dem på dansk og lytte til deres baggrundshistorier
  Arbejdsområde: Socialvæsen
  Periode: juni 2015 - juni 2015
  2014 - 2015

  Fundraiser (ulønnet)

  Virksomhedsnavn skjult

 • Fundraising: bidrage til indsamling af overskudsmad fra fødevareproducenter til socialt udsatte pa° asylcentre, herberger, varmestuer og skoler via promovering pa° sociale medier, bistand til skriftlige fondsansøgninger og personlige henvendelser. Jeg søgte alene støtteinitiativet SuperBrugsen Støtter Lokalt, hvoraf 7 SuperBrugsener med status quo april 2015 valgte at støtte foreningens virke økonomisk.
 • Research: dataindsamling og udformning af mindre brugerundersøgelse via telefoninterviews.
 • Formidling: redigering af tekst og billedematerialer til faktuelle ark.
 • • Strategi: fastholdelse af støttemedlemmer og hvervning af nye.
  Arbejdsområde: Marketing & Reklame
  Periode: december 2014 - april 2015
  2014 - 2014

  Frivillig i Marketing og Program - CPH:DOX

  Virksomhedsnavn skjult

  • Promotor af filmværker på sociale medier
  • Udlevering af vouchers
  • Opsætning og design af afslutningevent
  Arbejdsområde: Kunst & Kultur
  Periode: november 2014 - november 2014
  2014 - 2014

  Projektmedarbejder, tilknyttet 'Aktivt Ældreliv' med formål at aktivere ensomme ældre

  Virksomhedsnavn skjult

 • Kortlægning: telefoninterviews og dataregistrering af forskellige frivillige foreninger, som bidrog til en udvidelse af projektet fra 25 til 35 danske kommuner.
 • Online formidling: indbydende skriftlige præsentationer af foreningsaktiviteter og tilbud pa° hjemmeside, redigering af kursusbeskrivelser og mødereferater.
 • • Kommunikation: opsætning/udsendelse af breve, mails og mails.
  Arbejdsområde: Data & analyse
  Periode: april 2014 - juni 2014
  2012 - 2012

  Frivillig i Yasuni´-Initiativet og Skatte-gruppen

  Virksomhedsnavn skjult

 • Kampagnearbejde: indsamle underskrifter, ide´udvikling, planlægning af og deltagelse i events som ’Oliefund fælder Kongens Have’.
 • Promovering: hvervning af unge frivillige ved forskellige events og IBI Latino Film arrangementer.
 • • Ide´udvikling: research og sma° introduktioner til fokusområder i udviklingslande
  Arbejdsområde: Kommunikation & Media
  Periode: juni 2012 - november 2012
  2012 - 2012

  Eksamensvagt, Gefion Gymnasium, VUC Lyngby, KVUC

  Virksomhedsnavn skjult

 • Tilsyn: Registrere 400 elever, forhindre snyd via overva°gning og tage imod eksamensopgaver.
 • • Mundtlig formidling: Introducere eksamensprocedurer og hjælpe eleverne med at fa° en god eksamensoplevelse.
  Arbejdsområde: Administration
  Periode: maj 2012 - maj 2012
  2011 - 2012

  Etnografisk feltarbejde af et IBIS skoleprogram i Nordghana

  Virksomhedsnavn skjult

 • Research: indsamling af data om teenagepigers og deres familiers forhold til skole med udgangspunkt i IBIS' udviklingsprogram 'Model Girls Junior High School' med 102 optagede elever. Baseret pa° deltagerobservation, observation, semistrukturerede interviews og etnografiske samtaler med elever, forældre, lokalbefolkningen, lærere, monitorere og repræsentanter fra uddannelses- og sundhedssektoren.
 • • Workshops og møder: Deltager og observatør ved Girls Education Clinic, Girls’ Club møder, monitorering af IBIS’ andre skoleprogrammer, deltager ved lærermøder og evalueringsmøder.
  Arbejdsområde: Forskning & Udvikling
  Periode: september 2011 - januar 2012
  2006 - 2011

  Omsorgsmedhjælper ved Marselis Lokalcenter / Afløser ved Lokalcenter Carl Blochs Gade

  Virksomhedsnavn skjult

 • Social og personlig pleje: afgive medicin, lifte, pa°klædning, indkøb, rengøring, servere mad og assistere immobile ældre til sociale arrangementer.
 • • Kommunikation: psykisk støtte til ældre gennem samtaler.
  Arbejdsområde: Socialvæsen
  Periode: juni 2006 - august 2011
  2009 - 2010

  Studentermedhjælper, Institut for Informations- og Medievidenskab

  Virksomhedsnavn skjult

  • Administration: klargøre møder, scanne og bestille materialer i IT system, registrere eksamensopgaver, svare pa° mails, arkivering, printe, status i depot, uddele vigtig post.
  Arbejdsområde: Administration
  Periode: marts 2009 - februar 2010
  2006 - 2007

  Pædagogmedhjælper ved Stensagerskolen og aflastningsassistent hos Stensagergaarden

  Virksomhedsnavn skjult

 • Undervisning: hjælpe multihandikappede børn (4. klasse) med at kommunikere via Tegn til Tale, ansvar for forældrekontakt via dagslog.
 • Træning / svømning: fysiske øvelser som en del af et fysioterapeutisk move-projekt (4. klasse).
 • Pædagogisk motivation: hjælpe multihandikappede børn med spisning, leg og følge dem i skole (1-9. klasse).
 • • Aflastning: Hjælp til spisning og motiverende leg med multihandikappede børn (1-9. klasse) tilknyttet Stensagergaarden.
  Arbejdsområde: Socialvæsen
  Periode: maj 2006 - juni 2007
  Mine kompetencer
  Evner
  brugerinddragelse deltagerobservation energiforbrug formidling forskning fundraising interviews kvalitativ analyse lean manager menneskerettigheder organisationsudvikling prince2 foundation udvikling af analysemodeller udvikling af framework
  Sprog på arbejdsniveau
  engelsk a dansk a
  Mine præferencer
  Jobtype
  Fuldtidsjob
  Arbejdsområde
  Administration Data & analyse Forskning & Udvikling Human Resources Kunst & Kultur Medicinal & Sundhed Organisation & Forening Politik & Samfund Projektledelse Rådgivning & Support Socialvæsen Undervisning
  Geografi
  Storkøbenhavn
  Lønønske
  28.000 DKK / måned
  Kontakt mig!