Get latest jobs before others

Nyuddannet ingeniør til udvikling af det danske el-distributionsnet

Green Power DenmarkGreen Power Denmark søger til vores kontor i København en nyuddannet/nyligt uddannet ingeniør til opgaver, der skal understøtte den grønne omstilling og elektrificeringen af Danmark og udvikle og fremtidssikre det danske el-distributionsnet.

Om os
Green Power Denmark er Danmarks grønne erhvervsorganisation, og vi fungerer som talerør for den danske energisektor, hvor vi agerer i krydsfeltet mellem økonomi, politik og teknik.

Som nyuddannet ingeniør i Green Power Denmarks nettekniske afdeling bliver du kollega med 15 fagligt dygtige og specialiserede ingeniører (diplom-, civil- og Ph.D). Sammen med kollegaerne i andre afdelinger af Green Power Denmark, fx Jura, Netøkonomi, VE-afdelingen, Events og kurser, Presse og kommunikation hjælper vi de danske energiselskaber med løsninger, der kan understøtte de politiske visioner for energisektoren i Danmark og bidrage til en effektiv elektrificering af alle sektorer og få os i mål med 70 % CO2-reduktionen i 2030. Vi brænder for at tænke nyt, tænke på tværs og løfte i flok, og vi gør os umage med at overholde deadlines og levere kvalitet i vores arbejde.

Jobbet og opgaverne
I Green Power Denmarks nettekniske afdeling har vi fokus på, at vores resultater skal kunne anvendes i praksis. Vores analyser og projekter laver vi til, for og i tæt dialog med el-distributionsselskaberne, som ejer og driver 0,4-60 kV-nettet i Danmark. Vi indgår også i mere tværgående opgaver på tværs af hele organisationen.

Vores succes og vores resultater bliver derfor målt og vejet på, om vores tekniske analyser, tekniske rapporter og vejledninger skaber værdi ude hos el-distributionsselskaberne, og hvordan vores arbejde spiller sammen med omverdenen. Vi dækker bredt og arbejder i dybden. Og to dage er sjældent ens.

I Netteknik arbejder vi alle sammen men også med noget forskelligt. Over tid er der rig mulighed for at du kan prøve forskellige områder. Til en start skal vi dog sammen finde de områder, som dels interesserer dig, og matcher din viden og dine kompetencer, dels matcher vores aktuelle behov inden for følgende områder:

  • Komponenter og Asset Management – fx analyser af restlevetider på elanlæg og komponenter, herunder kabler, transformere, koblingsanlæg, elmålere og sensorer, analyse af forskellige tekniske forhold, deltagelse i standardiseringsarbejdet mv.
  • Nettilslutning af produktion og forbrug – fx udarbejdelse af netregler, formidling af gældende tekniske og juridiske regler for nettilslutning og elkvalitet samt løbende opdatering og nytænkning af reglerne mv.
  • Netudvikling, netanalyser og netmodellering – fx simulering, modellering og dataanalyse af netdata, netudviklingsplaner, dimensioneringskriterier, forbrugs- og produktionsdata mv.
  • Netdrift – fx benchmark af kvalitet i leveringen, fejl og afbrud, leveringssikkerhed, beredskab, personsikkerhed, fleksibilitet mv.

I hverdagen arbejder vi projektbaseret, selvstændigt og typisk også tværfagligt, og vores opgaver ligger inden for ovenstående arbejdsområder. Videndeling og løbende sparring er noget, vi i hverdagen prioriterer højt, og vi hjælper hinanden, når behovet opstår. Nogle projekter er tidsbegrænsede med skarpe deadlines, mens andre er løbende og af mere driftslignende karakter.

En stor del af vores arbejde og hverdag går med at sikre fremdrift i vores tekniske projekter, som er forankret i udvalg og udvikles sammen med arbejdsgrupper. En del af vores arbejde er derfor at facilitere diskussioner i arbejdsgrupper og afrapportere til vores udvalg. Ud over faglighed er sociale kompetencer og dét at få mennesker til at mødes og nå til enighed samt håndtere potentielle uenigheder en vigtig kompetence at besidde. Som nyuddannet kan man ofte være usikker på situationen, men sammen sikrer vi os, at du bliver klædt godt på til mødet med andre, du ikke har mødt før.

En arbejdsuge hos os kan rumme mange spændende møder ude i byen. Både med arbejdsgrupper og udvalg, men også dialog med myndigheder, fx Energistyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Energinet, deltagelse i standardiseringsarbejde i regi af Dansk Standard samt formidling af resultater, fx på kurser, temadage og konferencer. Er du typen, som fra tid til anden gerne vil ”ud i marken”, have ”jord under neglene” og måske en skruetrækker i hånden vil vi være ærlige og sige, at det skal du finde andre steder end hos os. Vi er en politisk drevet organisation, og vores vigtigste arbejdsredskab er vores PC og den faglige viden, som vores eget og vores kollegaers hoveder rummer.

Green Power Denmark har medlemmer og samarbejdspartnere i hele landet. Du skal derfor være indstillet på og fleksibel i forhold til både dage på kontoret og dage med eksterne møder og rejseaktivitet.

Dine kvalifikationer
Du besidder et solidt teoretisk fundament, som du har opbygget gennem din studietid, inden for det stærkstrømstekniske område. Du brænder nu for at omsætte din teori til praktiske løsninger, som kan bruges ude i den virkelige verden. Du kommer derfor med et engagement og en lyst på nyt, men også stadig en vilje og en interesse for fortsat at lære nyt. Du ser din studietid og dit afgangsprojekt som begyndelsen (og afslutningen) på ét kapitel, men ser nu frem til at starte et nyt kapitel sammen os i Green Power Denmark.

  • Du har en baggrund som ingeniør (diplom- eller civil-) inden for stærkstrøm eller elektrisk energiteknologi el.lign.
  • Du besidder viden om og erfaring med det danske elnet.
  • Du er god til at tilegne dig ny viden, går analytisk til dine opgaver og arbejder for pragmatiske løsninger.
  • Du tager ansvar for dine opgaver, arbejder selvstændigt, men indgår også nemt i et team med andre kollegaer – og har du behov for sparring eller er ”kørt fast”, så rækker du ud.
  • Du har stærke formidlingsevner både i mundtlig og skriftlig dansk, som du behersker flydende. Du kan skrive tekniske vejledninger, notater og rapporter og formidle komplekst stof til andre, som ikke nødvendigvis har samme tekniske niveau og viden som dig selv.
  • Du besidder kompetencer inden for relevante analyse-, simulerings- og modelleringsværktøjer, fx Power Factory, R, Python, MatLab el.lign.

Hvordan arbejder vi?
I Green Power Denmark giver vi plads til en selvstændig indsats og faglig udvikling. Vi er en rummelig og uformel arbejdsplads, hvor der både er plads til en kollegial snak og sparring over en kop kaffe eller ved en whiteboard-tavle, og hvor vi prioriterer tid til individuel fordybelse. Vi er engagerede og energiske og samarbejder og deler viden – både i egen afdeling og på tværs af husets øvrige fagligheder. Samtidig er en god balance mellem arbejde og privatliv vigtigt for os, da det giver de bedste resultater og de gladeste medarbejdere. Vi har kontorer i både København og Aarhus, og du får derfor kollegaer begge steder. Vi nyder at møde ind sammen med vores kollegaer, men har stor fleksibilitet i vores opgaveløsning med plads til hjemmearbejde og fleksibilitet i arbejdstidspunkter, når opgaverne og hverdagen tilsiger det.

Hvis du vil vide mere om stillingen kan du kontakte afdelingschef for Nettilslutning: Louise Jakobsen, tlf. 2090 7778 eller afdelingschef for Netanalyser og Asset Management, Peter Kjær Hansen, tlf. 2090 7779.

Tiltrædelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: Vi indkalder løbende til samtaler og besætter stillingen, når den rette kandidat er fundet.

Lokation: København
Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Peter Kjær Hansen
Tlf.: +4535300400

Tlf.: +4520907779

Louise Jakobsen
Tlf.: 20907778

Tlf.: 20907778

Ansøgningsfrist:
Løbende

Ansættelse:
Snarest muligt

This job posting is collected from company pages and is only shown as short resume. Read entire job ad here:

view full ad at Green Power Denmarksave
save deadline
print
mail me
Application deadline: as soon as possible
Geographic location

Applicant interest

How much interest does this ad generate among job seekers? Log in to see how popular this job posting is.Please specify in your application, that you've found this ad in Akademikernes Jobbank

Apply
View job categories View more similar jobs Upgrade this job ad
Get latest jobs before others


Green Power Denmark

Vodroffsvej 59, 1900 Frederiksberg C

Green Power Denmark er Danmarks grønne erhvervsorganisation og fungerer som talerør for den danske energisektor. Sammen med vores medlemmer arbejder vi for, at Danmark hurtigst muligt elektrificeres med grøn strøm.

We accept unsolicited job applications: Apply through our webpages
We perodically offer student internships

More info for this company

Company profile Talent demand All current jobs


https://jobbank.dk/en/job/2453138//
Karriereprofil i Jobbanken
Create career profile: Automate your job search with job agents, get latest career opportunities before others and get visible to employers with talent profile.